Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige door Simply Focus gebruikte Algemene Voorwaarden.

1.3. Simply Focus: Simply Focus, gevestigd te Utrecht, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund deze Algemene Voorwaarden in een overeenkomst te gebruiken.

1.4. Opdracht en/of Overeenkomst: iedere opdracht aan c.q. Overeenkomst met Simply Focus van Opdrachtgever betreffende een Opdracht, en/of verkoop van zaken en goederen en/of uitvoering van (advies)werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

1.5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap, die Producten en/of goederen koopt en/of aan Simply Focus Opdracht heeft gegeven tot vervaardiging en/of levering van Producten en/of goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.

1.6. Producten: alle door Simply Focus verstrekte goederen, Producten en/of diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, bestaande uit ondermeer maar niet uitsluitend:

– Webdesign
– Webdevelopment
– Zoekmachinemarketing (SEA)
– Zoekmachineoptimalisatie (SEO)
– Internetmarketing
– Advertentieverkoop en -bemiddeling
– Marketingadvies
– Marketingconsultancy

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende uitvoering van de Overeenkomst door Simply Focus tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Simply Focus wijst toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de inontvangstneming van de door Simply Focus geleverde Producten en/of goederen en werkzaamheden, aanvaardt de ontvangende partij de Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Simply Focus of Opdrachtgever nodig is.

2.4. Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert laatstbedoelde bepaling.

2.5. Simply Focus is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Ingeval Simply Focus deze toezendt aan Opdrachtgever, zullen deze wijzigingen en aanvullingen voor Simply Focus en Opdrachtgever bindend zijn met ingang van de dertigste dag na de datum van toezending.

2.6. Wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Algemene Voorwaarden en/of tussen Opdrachtgever en Simply Focus gesloten overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Simply Focus zijn vastgelegd.

2.7. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Simply Focus gesloten Overeenkomst.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen van Simply Focus, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

3.2. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt en de wensen van Opdrachtgever, zoals omschreven in artikel 5. Simply Focus mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Simply Focus de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

3.4. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, catalogi, folders en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien Simply Focus dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.

3.5. Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten e.d. verplichten Simply Focus niet tot levering c.q. acceptatie van een opdracht.

3.6. Informatie en adviezen van Simply Focus zijn uitsluitend van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

3.7. Offertes, tekeningen, modellen, programmatuur, software, werkwijzen en bescheiden, die op de Overeenkomst betrekking hebben en Simply Focus heeft verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van Simply Focus en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking worden gegeven.

3.8. Unstoppable Agency behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en Producten onder rembours te leveren.

4. Overeenkomst

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Simply Focus pas tot stand, nadat Simply Focus een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Simply Focus feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3. Ingeval de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Simply Focus toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Simply Focus of namens Simply Focus gedaan door derden, binden Simply Focus slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. schriftelijk zijn bevestigd c.q. bekrachtigd.

4.5. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Simply Focus niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.6. Indien Simply Focus dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag Simply Focus bij uitvoering van de Overeenkomst anderen inschakelen.

4.7. Een Opdracht tussen Simply Focus en Opdrachtgever waarvoor geen duur is overeengekomen, heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Deze duur wordt stilzwijgend telkens met een jaar verlengd, behoudens tijdige opzegging.

4.8. Een opzegging van de Opdracht zoals in het vorige lid omschreven, dient uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur van de Opdracht per aangetekend schrijven door Simply Focus te zijn ontvangen.

4.9. In geval van niet, niet-tijdige en niet-behoorlijke nakoming door Opdrachtgever, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement of schuldsanering natuurlijke personen, fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever, beslag op goederen van Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijke overdracht of staking van de onderneming van Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang van de overwegende zeggenschap over Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatele van Opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Simply Focus gerechtigd haar alle nog lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door ontbinding dan wel opzegging middels een buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen. In deze gevallen is elke vordering van Simply Focus direct en volledig opeisbaar.

4.10. Na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverminderd het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

5.1. Alle Opdrachten worden uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Simply Focus kenbaar gemaakte gegevens, informatie wensen en/of eisen.

5.2. Opdrachtgever zal Simply Focus alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijke en relevante informatie en gegevens verstrekken.

5.3. Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Simply Focus ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Simply Focus terug te zenden.

5.4. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Simply Focus de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

5.5. Simply Focus is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

 

5.6. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5.7. Indien niet, niet-tijdig, of onvolledig de informatie genoemd in artikelen 5.2, 3.2 en 3.4 verstrekt, of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Simply Focus het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, waarbij Opdrachtgever gehouden is de daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven te voldoen.

5.8. Indien tussentijds veranderingen, wijzigingen of nieuwe feiten zich voordoen ten aanzien van de gegevens genoemd in de artikelen 3.2, 3.4 en 5.2, is Simply Focus bevoegd eenzijdig de Overeenkomst aan te passen, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen/ontbinden.

5.9. Door verstrekking van de Opdracht verleent Opdrachtgever aan Simply Focus een gebruiksrecht op alle voor de Opdracht benodigde Intellectuele eigendomsrechten. Simply Focus zal dit gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de Opdracht.

5.10. Indien Simply Focus activiteiten verricht buiten haar eigen locatie, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Simply Focus in redelijkheid gewenste faciliteiten zorg dragen, zoals een werkruimte, computer, internet, telefoon, e.d. Bovendien zal Opdrachtgever – voor zover van toepassing – verschuldigd parkeergeld vergoeden, alsmede een kilometervergoeding van € 0,55. Het aantal kilometers zal worden berekend vanaf de vestigingsplaats van Simply Focus tot aan de locatie, aan de hand van (snelste) routebeschrijving van Google Maps.

6. Verplichtingen Simply Focus

6.1. Simply Focus zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar beste weten en verricht en levert haar werkzaamheden en Producten naar beste weten en kunnen, een en ander naar de op dat moment huidige stand van de wetenschap en techniek.

6.2. Ingeval Simply Focus geleverde Producten en/of goederen van derden met garantie heeft betrokken, zal Simply Focus jegens Opdrachtgever de door deze derden vastgestelde garantiebepalingen laten gelden.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Simply Focus uitsluitend gehouden tot nakoming van de in het vorige artikellid genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland.

7. Geheimhouding

7.1. Simply Focus en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van de bedrijfsgegevens, cliëntgegevens en Producten van de ander, waarvan tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kennis is genomen. Een en ander zal slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

7.2. Simply Focus is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever op de website van Simply Focus te plaatsen en te gebruiken als referentie richting derden.

8. Prijzen

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;

Gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan Simply Focus;

Gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, verpakkingskosten, lonen, loonkosten,

Sociale- en overheidslasten en andere kosten;

Voor zover het levering van roerende zaken betreft, gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;

Voor zover het de levering van roerende zaken betreft, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;

Exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten;

Exclusief vervoers-, verlet- en verblijfkosten en verzekering;

Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;

Exclusief emballage.

8.2. De verschuldigde bedragen zijn inclusief de in artikel 8.1. genoemde verhogingen. In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Simply Focus gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.

8.3. Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

9. Levertijd

9.1. Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Simply Focus bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Simply Focus in de opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

9.2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Simply Focus kan blijven werken, zoals ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was voorzien en de van derden te betrekken benodigde goederen, werkzaamheden en informatie tijdig aan Simply Focus worden geleverd. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.

9.3. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien Opdrachtgever de Overeenkomst na het sluiten daarvan wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

9.4. Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door Simply Focus bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is Opdrachtgever verplicht om Simply Focus bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstermijn te stellen.

9.5. Overschrijding van de door Simply Focus bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op levering uit voorraad van Simply Focus ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde.

10. Betalingen

10.1. Opdrachtgever dient de facturen van Simply Focus binnen uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bank/giroafschriften van Simply Focus aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

10.2. Opdrachtgever dient voor de aanvang van de werkzaamheden vijftig procent (50%) van de afgesproken waarde van de Overeenkomst te voldoen. Bij een Overeenkomst waar sprake is van voortdurende dienstverlening dient voor de aanvang van de eerste periode het eerste maandbedrag te zijn voldaan.

10.3. Opdrachtgever dient de facturen van Simply Focus conform artikel 10.1. en 10.2. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

10.4. Opdrachtgever dient de facturen van Simply Focus conform artikel 10.1. en 10.2. te voldoen zonder korting of verrekening.

10.5. Bij overschrijding van de in artikel 10.1. of 10.2 bedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Simply Focus benodigd zal zijn.

10.6. Het overeengekomen tijdstip van betaling, dan wel de termijn genoemd in artikel 10.1 en 10.2, geldt als vervaltermijn. Bij niet tijdige volledige betaling uiterlijk op de vervaldag, zal Opdrachtgever over het achterstallige bedrag een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, ingaande op de vervaldag – waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand – zonder dat ingebrekestelling is vereist. Simply Focus houdt zich het recht voor bij stornering van een eventuele incasso, administratiekosten in rekening te brengen.

10.7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. De eigendom van alle geleverde of af te leveren Producten en/of goederen blijft bij Simply Focus en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde Producten en/of goederen, inclusief voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Simply Focus ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

11.2. Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om geleverde Producten en/of goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.

11.3. Indien de Producten en/of goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch bij een derde worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor Simply Focus houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Simply Focus tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

11.4. Opdrachtgever is gehouden de Producten en/of goederen, waarvan Simply Focus (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Simply Focus te worden overgedragen.

11.5. Simply Focus heeft het recht hetzij de Producten en/of goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de Producten en/of goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering komt op het aan Simply Focus totaal verschuldigde.

11.6. Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Simply Focus tekort schiet of zij goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekort schieten, is Simply Focus zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten en/of goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan Simply Focus om de plaats te betreden waar deze Producten en/of goederen zich bevinden en deze Producten en/of goederen ook feitelijk terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten staat vermeld. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

13. Overmacht

13.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door Simply Focus verhinderen en die niet aan Simply Focus zijn toe te rekenen.

13.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Simply Focus. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Simply Focus die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.

13.3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Simply Focus opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Simply Focus niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

13.4. Indien Simply Focus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betreft.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Simply Focus kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Simply Focus. Simply Focus is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Simply Focus geleverde Producten en/of goederen en/of verrichte werkzaamheden.

14.2. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Simply Focus is in ieder geval beperkt tot het dubbele van het ter zake van de betreffende Overeenkomst door Simply Focus aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting in de periode vanaf 1 jaar voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid.

14.3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Simply Focus in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Simply Focus tegen dergelijke aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

14.4. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 50.000,-.

14.5. Voor zover Simply Focus voor de Opdrachtgever gebruik maakt van contact- en adressenbestanden, is uitsluitend de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de gegevens. Meer in het bijzonder dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de gebruikers van de aangeleverde e-mailadressen in overeenstemming met de Telecommunicatiewet, in het bijzonder artikel 11.7, kunnen worden aangeschreven. In het geval Simply Focus door de bevoegde toezichthouder, enige gebruiker, of een derde aansprakelijk wordt gesteld of gehouden, vrijwaart de Opdrachtgever Simply Focus onvoorwaardelijk. Opdrachtgever zal alle door Simply Focus geleden schade, waaronder boetes, alsmede alle (juridische) kosten aan Simply Focus vergoeden.

14.6. In gevallen waarin Simply Focus door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door Producten en/of goederen en/of werkzaamheden, die Simply Focus heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Simply Focus onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Simply Focus ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hetzij anderszins.

14.7. Simply Focus is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Simply Focus door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Simply Focus voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

14.8. Indien Simply Focus desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Simply Focus het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Simply Focus te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

14.9. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Simply Focus en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

14.10. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing, indien en voor zover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

15. Producten van derden

15.1. Simply Focus is gerechtigd Producten van derden te betrekken, dan wel te verstrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Simply Focus is niet verantwoordelijk voor de Producten van derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2. Indien Simply Focus Producten van derden levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden tevens de Algemene Voorwaarden van die derden van toepassing op de overeenkomst.

15.3. Simply Focus levert rechten op Producten van derden onder de voorwaarden zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van die derden.

15.4. Simply Focus levert geen diensten met betrekking tot Producten van derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

15.5. Algemene Voorwaarden van derden zullen, indien beschikbaar bij Simply Focus, alleen dan worden toegezonden, indien de Opdrachtgever hierom schriftelijk heeft verzocht. De Algemene Voorwaarden van Simply Focus hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van derden, tenzij expliciet anders is aangegeven. Bij strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden kan Simply Focus de desbetreffende strijdigbepaling in de Algemene Voorwaarden van derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten blijven voor iedere Opdracht door Simply Focus uitgevoerd, bij Simply Focus rusten. Een en ander ongeacht of deze rechten betrekking hebben op, dan wel voortvloeien uit een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product.

16.2. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en of aanvraag van voornoemde rechten en of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor onbepaalde tijd aan Simply Focus zullen toekomen, dan wel zullen worden overgedragen.

16.3. Indien Simply Focus, Opdrachtgever, dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Simply Focus berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Simply Focus dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Simply Focus dan wel de derde rechthebbende.

16.4. Opdrachtgever zal Simply Focus vrijwaren tegen iedere aanspraak, voor zover deze betrekking heeft op, dan wel voortvloeit uit de toepassing of het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze resulteert in een (mogelijke) inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

16.5. Indien Simply Focus in staat van faillissement wordt verklaard of heeft besloten tot liquidatie over te gaan kan Opdrachtgever de afgifte vorderen van het intellectueel eigendom waaronder sourcecodes.

16.6. Afgifte van intellectueel eigendom (waaronder sourcecodes) kan worden voorkomen als de rechten en plichten door een derde worden overgenomen. Bij deze overdracht dient uitdrukkelijk het beding gemaakt te worden – in de vorm van een kettingbeding – waarin Opdrachtgever gerechtigd is te allen tijde nakoming te vorderen dat deze derde op vergelijkbare condities werkzaamheden zal verrichten aan de door Opdrachtgever geleverde Producten.

17. Slotbepalingen

17.1. Indien Simply Focus zich in enig geval niet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de Algemene Voorwaarden zal kunnen beroepen.

17.2. Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het overige bepaalde in de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet-rechtsgeldige of niet-uitvoerbare bepaling het dichtst benadert, gelet op de intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.

17.3. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

17.4. De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

17.5. Alle geschillen verband houdend met de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Simply Focus , zulks voor zover de wet dit toelaat.

17.6. Indien deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de Nederlandse taal bindend.